Política de privacitat

A continuació es detallen les condicions d’ús que regulen l’accés i/o ús d’aquest lloc web (Lloc Web) que Ajuntament de Castelló d’Empúries posa a disposició dels usuaris interessats en els seus serveis i continguts.

Dades identificatives dels titulars del Lloc Web:

Ajuntament de Castelló d’empúries
Plaça joc de la pilota, 1
ajuntament@castello.cat
Telèfon: 972 250 426
Fax: 972 156 426
N.I.F: P1705200B

SI US PLAU, LLEGEIXI DETINGUDAMENT AQUESTES CONDICIONS D’ÚS, JA QUE EL FET D’ACCEDIR I/O USAR EL LLOC WEB, SIGNIFICA QUE VOSTÈ HA LLEGIT, ENTÈS I ACCEPTA, SENSE CAP RESERVA, AQUESTES CONDICIONS. (Condicions d’Ús)

1.- General

1.1 La navegació i utilització del Lloc Web és gratuïta i atribueix automàticament la condició d’usuari (Usuari) a qualsevol persona que navegui, accedeixi o utilitzi qualsevol de les pàgines del Lloc Web. Els presents Avisos Legals, així com les Condicions d’Ús del Lloc Web i les seves modificacions estaran disponibles al Lloc Web i s’entendran vigents des de la seva publicació en el mateix, pel que recomanem que l’Usuari les consulti amb regularitat.

1.2 Determinats serveis o continguts oferts al Lloc Web poden estar subjectes a condicions particulars, també posades a disposició de l’Usuari, que podran complementar o substituir aquestes Condicions d’Ús respecte a l’ús del servei/contingut concret a què es refereixin. En cas de contradicció entre la Condicions d’Ús i les específiques condicions particulars, aquestes últimes prevaldran sobre les primeres.

1.3 L’Usuari es compromet a no utilitzar els materials i informacions contingudes en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions d’Us o en les condicions particulars que, en el seu cas, siguin d’aplicació

2.- Serveis i continguts

El Lloc Web té com a finalitat facilitar informació i accés als continguts, informacions i serveis que ofereix l’Ajuntament de Castelló d’empúries

3.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

3.1 Qualsevol dels continguts d’aquest Lloc Web, com ara textos, imatges, dissenys gràfics, codi font, logotips, marques, etc., són de titularitat exclusiva de  l’Ajuntament de Castelló d’empúries o, en el seu cas, de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Lloc Web i, es troben protegits per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual, quedant totalment prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic i, qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en el Lloc Web estan protegits per llei.

3.2 Pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al Lloc Web, Ajuntament de Castelló d’Empúries reconeix als seus titulars els corresponents drets de propietat Industrial i Intel·lectual i, per tant, la simple aparició en el Lloc Web, no implica l’existència de drets sobre les mateixes.

3.3 S’autoritza l’emmagatzemament i reproducció temporal d’algun o alguns dels continguts del Lloc Web amb finalitats d’ús personal i no comercial, sempre i quan s’expressi l’autoria originaria del contingut utilitzat i es mantingui i se’n respecti la integritat original del mateix, essent la resta d’usos terminantment prohibits sense el previ consentiment dels titulars.

3.4 L’Usuari del Lloc Web haurà d’abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa. En el cas que vulgui formular qualsevol suggeriment o comentari en relació a aquesta política de drets de propietat intel·lectual i industrial pot dirigir-se a ajuntament@castello.cat .

4.- Contingut del Lloc Web i enllaços

4.1 L’Ajuntament de Castelló d’Empúries no es responsabilitza del mal ús que es realitzi de la informació i dels continguts del Lloc Web, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del Lloc Web. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4.2 L’Ajuntament de Castelló d’Empúries es reserva el dret d’actualitzar, modificar i/o eliminar la informació continguda al Lloc Web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

4.3 L’Ajuntament de Castelló d’Empúries no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Així mateix, des de  l’Ajuntament de Castelló d’empúries tampoc assumeix cap responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’Usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en els continguts i informació que es faciliti quan aquesta procedeixi de terceres fonts.

5.- Privacitat

5.1 L’Ajuntament de Castelló d’Empúries de conformitat amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la seva normativa de desenvolupament, garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les dades que puguin facilitar els Usuaris a través del Lloc Web.

5.2 En certs casos, l’Usuari podrà registrar-se mitjançant formularis al Lloc Web per rebre informació, accedir a determinats continguts o serveis específics, etc. L’esmentat registre s’efectuarà de conformitat al propi servei o a les condicions particulars que, en el seu cas, el regulin.

5.3 Sense prejudici del previst en cada un dels formularis del Lloc Web, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries l’informa que disposen dels fitxers “Comunicació” respectivament, degudament inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. La finalitat del tractament dels mateixos és gestionar la distribució de les publicacions i altres comunicacions que emeten periòdicament l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, així com la participació en els esdeveniments i activitats de formació que organitzen. Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradores de tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza el l’Ajuntament de Castelló d’Empúries respectivament, així com els estaments oficials que per llei n’exigeixin la cessió. Mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic, així com mitjançant l’enviament dels formularis ubicats en el Lloc Web, el remitent presta el seu consentiment per al tractament automatitzat i documental de les dades incloses en la base de dades anteriorment esmentada. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent. Igualment l’informem que vostè té dret a exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la LOPD. Per a exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot adreçar-se per correu a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, Plaça Joc de la Pilota, 1  17486 (Castelló d’Empúries) o bé a l’adreça electrònica: ajuntament@castello.cat

5.4 L’Ajuntament de Castelló d’Empúries l’informa que no es fan servir cookies al seu Lloc Web, cosa que no impedeix que sí es puguin fer servir en determinats serveis o continguts oferts al Lloc Web i, sempre i quan l’Usuari s’hagi registrat o hagi realitzat alguna sol·licitud que requereixi algun tipus d’emissió de dades per part seva.

6. Legislació aplicable

Les presents Condicions d’Ús i totes les relacions que s’estableixin entre l’Usuari i el Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola.